2018 yılı Teknik Destek Programı
10 Ağustos 2018

2018 yılı Teknik Destek Programı Başladı.
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2018 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.
Toplam bütçesi 1.000.000,00 TL olan 2018 yılı Teknik Destek Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.
Programın Amacı
2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, 2018-2020 Sonuç Odaklı Program vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.
Programın Öncelikleri
Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır:
İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni
Öncelik 1: Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik eğitim çalışmaları
Öncelik 2: Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
Öncelik 3: Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları
Öncelik 4: Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları
Öncelik 5: Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik eğitim çalışmaları
Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni
Öncelik 1: Kırsal alanda sulama, tohum ve gübre kullanımı gibi alanlarda iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitimler
Öncelik 2: Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler
Öncelik 3: Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitimler
Öncelik 4: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik eğitimler
Öncelik 5: Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik eğitimler
Öncelik 6: Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik eğitimler
Öncelik 7: Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik eğitimler
 
Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni
Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler
Öncelik 2: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek eğitimler
Öncelik 3: Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik eğitimler
Öncelik 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler
 
Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?
Eğitim verme
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
Geçici uzman personel görevlendirme
Danışmanlık sağlama
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler
 
Kimler Başvuru Yapabilir?
Kamu kurumları
Mahalli idareler
Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları
Birlikler ve kooperatifler
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri
İş geliştirme merkezleri
Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler
Program Bütçesi
2018 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 1.000.000,00 TL'dir.
Teknik Desteğin Azami Maliyeti
25.000,00 TL (KDV dâhil)
Destek Süresi
Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 3 (üç) ay olabilir.
 
Program Dönemi Son Başvuru Tarihi
Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 28.12.2018 Saat: 17.00
 
 
Başvuru Dönemi
Dönemler
Son Başvuru Tarihi
II. Dönem (Mart – Nisan)
30.04.2018
III. Dönem (Mayıs – Haziran)
29.06.2018
IV. Dönem (Temmuz – Ağustos)
31.08.2018
V. Dönem (Eylül – Ekim)
31.10.2018
VI. Dönem (Kasım – Aralık)
28.12.2018

Not: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da Taahhütname’nin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir.
Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 25.000,00 TL (KDV dâhil)  olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Başvuru

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da Taahhütname’nin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir. Ajans’a yapılacak proje başvuruları için 2018 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi (28.12.2018, Saat 17.00) dir.

Uyarı:
Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.
Dokümanlar
Başvuru Rehberi
Destekleyici Belgeler
Taslak Sözleşme
http://www.ankaraka.org.tr/tr/attachment/Ankara_Kalk%C4%B1nma_Ajans%C4%B1_2018%20Y%C4%B1l%C4%B1_Tekn...

KAYNAK:
http://www.ankaraka.org.tr