ARAŞTIRMALAR EKSENİNDE İHRACATIN KOBİLERE FAYDALARI I
06 Mayıs 2019

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), gelişmekte olan ülkelerdeki işlerin çoğunu sağlar, ancak düşük verimlilik ve ihracata sahiptir. Uluslararası ticaret KOBİ'lerin büyümesini hızlandırabilir.

Uluslararası ticaret, geleneksel ve esas olarak büyük şirketlere fayda sağlayan ekonomik bir faaliyet olarak görülmektedir. Bununla birlikte, son araştırma verileri, ihracatın küçük firmalar için de önemli kazanımlar sağlayabileceğini göstermektedir. İhracat, firmaların daha büyük pazarlara ulaşmalarını ve karlılıklarını artıran yeni beceriler öğrenmelerini sağlar ve firma sahipleri, çalışanları ve aileleri için tüketimi arttırır.
KOBİ'ler gelişmekte olan ülkelerde işgücünün büyük bir bölümünü kullanıyor. Bununla birlikte, büyük firmalarla karşılaştırıldığında, az sayıda KOBİ ihracatı, KOBİ imalat satışlarının toplamının sadece % 3'ünü, büyük işletmeler için % 14'ünü temsil etmektedir (Dünya Ticaret Örgütü, 2016).

Son araştırmalar, ihracatın küçük firmalar için önemli kazanımlar sağladığını buldu. Mısır'daki inovatif bir proje, ihracat yapıyor olmanın halı firmalarının kârını % 26 artırdığını ve üretkenliklerinde de benzer artışlara neden olduğunu ortaya koydu. Bu KOBİ’ler, hem aracı hem de yabancı alıcılardan yeni beceriler kazanarak, ürünlerinin kalitesini ve verimliliklerini artırdılar.

Bu “ihracat yoluyla öğrenme” sürecinin önemini ve bununla elde edilen kârlılık artışlarını vurgulamak, ticari finansmandaki artış ve KOBİ'lere ticareti kolaylaştırmak için daha iyi politikalar ve ortam yaratılmasında katalizör görevi görmektedir.

KOBİ ticaretini arttırma politikaları, alıcı ve satıcı bulmak ve eşleştirmek için genellikle yüksek maliyet ve engellerin üstesinden gelmelidir. Bu tür politikalar, alıcılar ve satıcılar arasındaki bağlantıları kolaylaştırarak, düzenlemeler ve ihracat fırsatları hakkındaki bilgilere erişimi artırmanın yanı sıra mal ve hizmetlerin kalitesini sağlamak için önlemler alarak maliyetleri azaltabilir.

• İhracat, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve sahiplerine karlarını artırarak yarar sağlar.

• Küçük firmaların karlılığı, sofistike yabancı alıcılara ihracat yapma imkânı verildiğinde % 26 artmaktadır. İhracatçı aileleri aynı zamanda hane halkı eti tüketimindeki % 24'lük bir artış ile yansıtılan yüksek hane halkı gelirlerinin bir sonucu olarak da faydalanmaktadır.

• Küçük firmalar ihracattan yeni önemli beceriler öğrenebilirler.

• Bilgi ve beceriler alıcılar ve aracılardan ihracat yapmaya başladıklarında yerli firmalara aktarılır. Böylelikle uluslararası ticaret, aksi takdirde gerçekleşmeyecek olan KOBİ'ler için kalıcı verimlilik kazanımları yaratır. Bu, ticaretten elde edilen toplam kazancı arttırır ve artan ticaretin kolaylaştırılmasını haklı kılar.

• Yerli firmaların yabancı alıcılarla veya satıcılarla eşleştirilmesinin maliyetini düşürmek ticareti artıracaktır.

• Yabancı müşterileri bulmak ve ilk ticari ilişkiyi başlatmak için harcadığınız maliyet ve zaman, ticaret maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu maliyetleri azaltmak, KOBİ'lerin büyümesini artırmayı ve KOBİ'leri küresel değer zincirlerine itmeyi ümit eden hükümetler ve ihracat destek ajansları için kilit bir politika hedefi olmalıdır.

Çeviri: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: Trading up: The benefits of exporting for small firms (David Atkin, Amanda Jinhage)

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner