ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ NELERDİR ?
13 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Çalışma Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
 
MADDE 74 - 1) Çalışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

a)
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,
b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak,
c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili taslakları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak,
ç) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarından öngörülen işleri yapmak,
d) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdam sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
e) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,
f) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,
g) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, uygulamalarını takip etmek ve denetlemek,
ğ) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak,
h) Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak, bu konularda kurumlarca hazırlanan mevzuat tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek,
ı) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
i) Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek, engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Kamu personelinin eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
k) Özelleştirme ve yeniden yapılandırma uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri gereğince istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemini yürütmek,
l) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların personeli ile kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
m) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak ödeme misillerini tespit etmek,
n) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek,
o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner