Amaç ve Kapsam
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin etkinliğini ve seviyesini yükseltmek.
Destek Kalemleri
a) Ulaşım giderleri.
08 Ağustos 2019
Amaç ve Kapsam
İhracatçıların; Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyeti, Afrika Ülkeleri ve diğer ülkelere, gemi, tır ve uçak ile yapılan ihracatlarında, navlun giderleri desteklenerek hem işletmelerin ihracat düzeylerini hem de belirlenen ülkelere yapılan ihracat düzeyini artırmak hedeflenmekte, destek 2017 yılı için uygulanmıştır. 2018’de devam etmesi beklenmektedir.
08 Ağustos 2019
Amaç ve Kapsam
Ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmek.
Destek Kalemleri
Küme ile-ortaklı;
a) İhtiyaç analizi giderleri,
b) Eğitim ve danışmanlık hizmeti giderleri,
c) Küme tanıtım faaliyetleri giderleri,
d) Personel giderleri.
08 Ağustos 2019
Amaç ve Kapsam
İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacakları hizmetlerle yurt dışı pazarlara açılmaları, pazar paylarının arttırılmasını sağlamak.
Destek Kalemleri
a) Danışmanlık: Pazar araştırması, işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması vb.
08 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni ürün/üretim yöntemi geliştirilmesi ve mevcut üründe/üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını içeren projeleri desteklemek. Üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılmasını sağlamak.
07 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere yönelik farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak mekanizmaları (örn: eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı vb.) desteklemek.
07 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek.
DESTEK KALEMLERİ
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
g) Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
h) Teşvik Ödülü (KOBİ ise).
07 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim projelerini desteklemek.
DESTEK KALEMLERİ
a) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
c) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,
d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
f) Posta ve nakliye giderleri,
g) Proje ekibi giderleri,
h) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,
i) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.
07 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını sağlamak.DESTEK KALEMLERİ
TPE ulusal patent başvurularında:
a) Araştırma Raporu desteği, İnceleme Raporu desteği,
b) Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
c) Patent alınması durumda ise patent sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil Ödülü.
07 Ağustos 2019
AMAÇ VE KAPSAM
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşların ülkemize çekilerek Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesini ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasını sağlamak.
DESTEK KALEMLERİ
a) Personel giderleri,
b) Danışmanlık giderleri,
c) Genel giderler,
d) Başvuru öncesi destek.
07 Ağustos 2019
Eğitimin Amacı ve GerekçesiGirişimcilik Programının AmacıGirişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
“Yeni Girişimci Programı; Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci olmak üzere iki alt programdan oluşuyor.
02 Ağustos 2019
AMAÇ: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, iş birliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.
KAPSAM: UR-GE projeleri, firmaların iş birliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir.
26 Temmuz 2019
Afrika Kıtası en büyük ticari fuarı olması planlanan Pan-African Trade and Investment Expo, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 19 – 22 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Fuarın düzenleniş amacı; Afrika ülkelerinin kendi aralarında ve diğer gelişmiş ülkeler ile yaptıkları ticari ilişkilerinin iyileştirilerek Afrika pazarındaki serbest ticaret hacmini arttırmaktadır.
26 Temmuz 2019
Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporları ekranına giriş yapılabilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.
e-YMM Tasdik Raporları giriş ekranına İnternet Vergi Dairesi/e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu menüsünden 2 ayrı şekilde erişim sağlanabilecektir.
04 Temmuz 2019
Ticaret Bakanlığı ihracatçı sayısının artırılması ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen İhracat Destek Ofislerinde görev yapan personelle sürekli ve düzenli iletişim halinde olmaya önem veriyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile Ankara’da TOBB ev sahipliğinde İhracat Destek Ofislerinde görevli personelin Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan Devlet Destekleri ve uygulamalarına ilişkin olarak bilgilendirilmeleri ve bu konularda görev yerlerindeki firmaların uygulamalarda karşılaştıkları soru ve sorunların doğrudan cevaplanması amacıyla İhracat Destek Ofisleri çalışanlarına Ticaret Bakanlığı uzmanlarıyla birebir görüşme imkânı tanınacağı “İhracat Destek Ofisleri –Bakanlık Uzmanları İkili Görüşme Programı” düzenlenecektir.
16 Mayıs 2019
24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesi değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:
a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
25 Nisan 2019
Öncelikle hedefi, yeni girişimcilerin işlerini kurduktan sonra yaşadıkları sorunların çözümü noktasında destek vermek olan İŞGEM (İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ) destekleri KOSGEB tarafından yeniden sağlanmaya başlandı.
Bu bağlamda, KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.
18 Nisan 2019
EUREKA Sekretaryasının INNOWWIDE Programı kapsamında Avrupa dışındaki KOBİ’leri hedefleyen Uygunluk Değerlendirme Projelerini desteklemeye yönelik bir çağrı yayınlandı.
1 Nisan ‘da açılan çağrı 31 Mayıs’ta sona erecek.
11 Nisan 2019
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan edilmiştir. Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.
11 Nisan 2019
2019-01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi
İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital teknolojilerden yararlanmasını hedefleyen bu çağrıda uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler çağrının kapsamı dışındadır.
Proje Başvuru Tarihleri
04 Mart – 02 Mayıs 2019
Başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.
11 Nisan 2019
Programın AmacıKüçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Birliği Ortaklık Modelleri
1.
27 Şubat 2019
1- EN AZ 25 DEKARLIK ARAZİDE MİNİMUM 5 MİLYON TL’LİK YATIRIM ÖNCELİKLİ TEŞVİK ALACAK2- GELİŞMİŞ BÖLGELERDE SERA YATIRIMI İÇİN ASGARİ ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ 40 DEKARDAN 20 DEKARA İNECEK“TEMEL AMACIMIZ ARZ ARTIŞI YOLUYLA SEBZE-MEYVE FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sebze ve meyvedeki mevsimsel fiyat dalgalanmasını azaltacak formülü açıkladı. Elazığ’da sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sera yatırımı yapmak isteyenlere müjdeli haber verdi.
27 Şubat 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'mizin en kısa zamanda altyapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum.
27 Şubat 2019
KOSGEB’in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM’da başvurular alınmaya başlandı. Yenilenen destek sürecine ilişkin açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi.
27 Şubat 2019
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek.
27 Şubat 2019
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda altı kategoride gerçekleştirilecek.
Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendiriliyor.
27 Şubat 2019
KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında ‘şubeli akreditasyon’’ modeline göre akreditasyon çalışmaları başlatıldı. Ölçülebilirlik, takip edilebilirlik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yapılan akreditasyon çalışmalarına ilişkin denetimler, bu yılın Nisan ayından itibaren TÜRKAK tarafından gerçekleştirilecek.
27 Şubat 2019
Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor.
27 Şubat 2019
OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 04/04/2014 tarih ve 2014/28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu onayıyla kuruluşunu tamamlamış ve Bölge 05/11/2018 tarihinde ilk işletmeyi bünyesine alarak faaliyete geçmiştir.Böylece faaliyette olan 60 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 5.150 firmada 49.332 kişi istihdam edilmekte olup, bugüne kadar 29.503 proje tamamlanmış, devam eden 8.502 proje bulunmaktadır.Kaynak: sanayi.gov.tr.
27 Şubat 2019
Küba’da yatırım yapacak firmaların dikkatine; Havana Büyükelçimiz Sn. Berris EKİNCİ ve Ticaret Müşavirimiz Sn.
27 Şubat 2019
TÜBİTAK ülkemizde Ar-Ge çalışmalarının sadece büyük işletmelerde sınırlı kaldığını ve KOBİ’lerin piyasada en çok bulunan şirket olmasına rağmen Ar-Ge gibi stratejik bölümlerin yer almadığını açıkladı ve buna yönelik bir destek programı hazırladı. Bu destek programına göre KOBİ’lerin yenilikçi ürün veya hizmetlere yönelik çalışmaları ve kapasite artırma planlamaları hız kazanacak.
27 Şubat 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.
28 Ocak 2019
MANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.
28 Ocak 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasındaki iş birliği çerçevesinde, Türk ve Azeri bilim insanları arasında, aşağıda belirtilen alanlarda gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri desteklenecektir:Uzay, Havacılık ve AstronomiBiyomedikalEnerjiBeşeri ve Sosyal Bilimler (Türkiyat Çalışmaları Hakkında)Bilgi ve iletişim TeknolojileriPetrol ve Gaz EndüstrisiFizik ve Matematik21 Ekim 2018 – 31 Ocak 2019 dönemini kapsayan çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiye ayrıntılar...
22 Kasım 2018
Programın Amacı ve Kapsamı• İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
• Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
• KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
• KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin: ayrıntılar...
22 Kasım 2018
Programın Amacı ve Kapsamı
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,Patent belgesi ile koruma altına alınan,Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.
22 Kasım 2018
Programın Amacı
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Desteklenecek Proje GiderleriKira DesteğiDestek Üst Limit (TL): 18.
22 Kasım 2018

Değerli Müşterimiz,
 
E-posta üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde görülen artış nedeniyle öncelikle sizleri uyarmak ve herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için sizleri bilgilendirmek isteriz.En çok yapılan dolandırıcılık faaliyetleri, aşağıdaki şekilde listelenmiştir: Ticari ilişki içindeki iki firma arasında e-posta kanalı ile gerçekleşen muhaberatın ele geçirilmesi E-posta ekinde yer alan fatura ve ödeme talimatı gibi belgelerde alıcı adı ile hesap numarasında yapılması Fatura ödemesini yapacak firmanın, değiştirilmiş fatura bilgilerine göre talimat düzenlemesi ve bankaya göndermesiDolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için alınabilecek önlemler: Dijital ortamda yapılan yazışmalarınız için azami güvenlik önlemlerinin alınması Ticari sözleşmelerinizde geçen banka adı, hesap/IBAN numarası, firma unvanı ve ülke adı gibi içeriklerde farklı bilgileri içeren faturalara şüpheyle yaklaşılması Özellikle yurt dışı bağlantılı ödemelerinizde en küçük farklılığın dahi göz ardı edilmemesi E-posta üzerinden alınan faturalarda, gönderenin adres bilgisinin kontrol edilmesi Fatura üzerindeki bilgiler ile alım-satım sözleşmesi üzerindeki bilgilerin karşılaştırılması, farklı bilgilerin olması durumunda şüpheyle yaklaşılması E-posta üzerinden yürütülen muhaberat ekinde yer alan belgeler üzerindeki bilgilerin telefon ile karşılıklı teyit edilmesiAyrıca ticari ilişki içerisinde olunan tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve
üçüncü kişilerden e-posta kanalı ile gelen sözleşme, fatura vb.
05 Kasım 2018
KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Eğitiminde;-KOSGEB Desteğinden yararlanmak için izlenmesi gereken yol haritası,
-Girişimcilik Destek Programı
-Genel Destek Programı
-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
-İş Birliği – Güç Birliği Destek Programı
-KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
-TEKNOPAZAR –Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
-Stratejik Ürün Destek Programı
-KOSGEB Destekleri hakkında merak edilen sorular anlatılacaktır.
KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
24 Ekim 2018 Çarşamba, Saat 14:00
7 Kasım 2018 Çarşamba, Saat 14:00
21 Kasım 2018 Çarşamba, Saat 14:00
5 Aralık 2018 Çarşamba, Saat 14:00
19 Aralık 2018 Çarşamba, Saat 14:00
 
KATILIM KOŞULLARI
Katılım ücretsiz olup; toplantı günü ve saatinde Müdürlüğümüzde olmaları yeterli olacaktır.
26 Ekim 2018
KOSGEB Desteklerinden faydalanabilmek için KOBİ Bilgi Beyannamesinin onayı artık “KOBİ Bilgi Sistemi” tarafından otomatik olarak yapılıyor.KOSGEB’de KOBİ Bilgi Beyannamesi verilerinin tamamı diğer kurum/kuruluşlardan temin edilebilen işletmeler için, beyannameler KOBİ Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak onaylanarak kayda alınmaya başladı.
11 Ekim 2018
KOSGEB tarafından 2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerimizden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.
Genel Destek Programı kapsamında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek olup, ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programı tamamlanmış olacaktır.
11 Ekim 2018
Ürünlerini e-ticaret sitelerinde satmak isteyen KOBİ’lerin ilgili web sitesi üyelik bedellerinin %80’i devlet tarafından karşılanıyor.
Öncelikle işbirliği kuruluşu olarak adlandırılan İhracatçı Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası veya Sektörel Derneklerden birinin oluşturduğu firma gruplarından birine dahil olmalısınız.
12 Eylül 2018
Yayın için; Başlangıç Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2018 PazartesiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın yeni destek programı TEYDEB 2.0’ın, cari açığın azaltılması başta olmak üzere, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
07 Eylül 2018
2018 yılı Teknik Destek Programı Başladı.
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2018 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.
10 Ağustos 2018
Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program yılsonuna kadar açık olacak.
Program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek.
10 Ağustos 2018
Tayland KOBİ Destekleme İdaresi (OSMEP) ve KOSGEB İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda Türk ve Taylandlı KOBİ’lerin ticaret hacimlerinin artması amacıyla gerçekleştirilen B2B eşleştirme etkinliklerinin üçüncüsü 4-8 Eylül 2018 tarihlerinde Tayland/Bangkok’da yapılacaktır.
Etkinliğe katılacak işletmeler ekte yer alan “İşletme Profili” dokümanını hazırlayacak olup resmi kurum niteliğindeki Tayland KOBİ Destekleme İdaresi tarafından belirlenecek işletmelerle birebir görüşmeler, sergi alanı gezileri, işletme ziyareti gibi etkinlikler organize edilecektir.
01 Ağustos 2018
Rusya Federasyonu Moskova Bölgesi Yatırım ve İnovasyon Bakanlığından DEİK’e iletilen bir yazıda, ülkede güçlü ekonomik potansiyele ve tarihi açıdan büyük öneme sahip, yerli ve yabancı turistler tarafından ilk tercihler arasında yer alan Moskova Bölgesinde başta otel, fabrika ve üretim alanları inşaatları olmak üzere çeşitli alanlarda yapılacak yatırımlar için ayrıcalıkların tanınacağı belirtilmektedir.
Turizm ve ekonomi faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan otel ve otel zincirleri alanında yapılacak yatırımlarda şirketlerin kârlarına uygulanan vergide indirime gidileceği ve proje giderlerinin %20'sinin Moskova Bölgesi İdaresi tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.
17 Temmuz 2018
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018


KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.
13 Temmuz 2018
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL'nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.
.
13 Temmuz 2018
Yayın için; Başlangıç Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe - Bitiş Tarihi: 8 Ağustos 2018 ÇarşambaDışişleri Bakanlığı’nın 10 Temmuz 2018 tarihli ve 5980 sayılı yazısında; Buenos Aires/Arjantin’de 16 Ağustos 2018 tarihinde Negociar 2018 isimli uluslararası çok sektörlü görüşmelerin düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu ekinliğe tüm imalat ve turizm sektöründe bulunan işletmeler katılım sağlayabilecektir.
13 Temmuz 2018
Fuar İsmi: Maden Türkiye 8.Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı
Konusu: Maden Arama, Üretim, Taşıma, Cevher Hazırlama, Yönetim Teknolojileri ve Hizmetleri, Maden ve Tünelcilik Ekipmanları
Fuar Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Başlangıç Tarihi: 13.12.2018
Bitiş Tarihi: 16.12.2018
Yeri: TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ İSTANBUL
Ayrıntılı Bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/fuarliste.
07 Haziran 2018
Fuar İsmi: Food İstanbul 2018
Konusu: Gıda Ürünleri ve Teknolojileri
Fuar Türü: Yurtiçi İhtisas Fuarı
Başlangıç Tarihi: 05.09.2018
Bitiş Tarihi: 08.09.2018
Yeri: İSTANBUL FUAR MERKEZİ YEŞİLKÖY İSTANBUL
Ayrıntılı Bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/fuarliste.
29 Mayıs 2018
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” 3.’sü için başvuru süreci Mayıs ayı itibari ile başlamış bulunmaktadır.
15 Mayıs 2018
Üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.
Protokol kapsamında ilgili SEM’lerde ‘’Proje Yönetimi”, “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi’’ ve ‘’Bilgi Teknolojileri Yönetimi‘’ konularındaki eğitimler düzenlenecektir.
15 Mayıs 2018
KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.
26 Nisan 2018
Başlangıç Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı
Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2018 PazartesiAyrıntılı bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6479/2018-yili-brezilya-fuarlari .
05 Nisan 2018
Başlangıç Tarihi: 11 Mayıs 2017 Perşembe
Bitiş Tarihi: 10 Mayıs 2018 PerşembeAyrıntılı bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6254/yurt-ici-ve-yurt-disi-ucak-bileti-rezervasyon-bilet-alimi-isi-seyahat-acentesi-bilgileri .
05 Nisan 2018
Başlangıç Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2018 PazartesiAyrıntılı bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6618/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2018-basvurulari-basliyor .
05 Nisan 2018
Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2018 PazartesiAyrıntılı bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6642/is-plani-odulu-kazananlar-listesi .
05 Nisan 2018
Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSad) İşbirliği Teklifleri
Başlangıç Tarihi: 11 Aralık 2017 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi
Sasad’dan gelen ROSOBORONEXPORT firması ile işbirliğine yönelik yazı ve ‘Lojistik ve Sürdürülebilirlik Konseptinin Dönüşümü” faaliyetleri çerçevesinde oluşturulacak gruba ilişkin yazılar linkte KOBİ’lerin bilgilerine sunulmaktadır.
ayrıntılar...
20 Aralık 2017
Özbekistan Ankara Büyükelçiliği’nin Talebi
Başlangıç Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı
Bitiş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma
Özbekistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliği’nce KOSGEB'e iletilen yazıda, Uzbekpaxanoat’ın kurumsal faaliyetlerinin yabancı ülkelerdeki iyi uygulamalar dikkate alınarak modernize edildiği ve Türkiye’nin dünyada ipekböcekçiliği sektöründe ilk sıralarda yer aldığı belirtilerek, modernizasyonu devam eden Uzbekpaxanoat’a yatırım ve uzman çekilmesi konusunda ilgilenen firma, kurum ve kuruluşlara işbirliği teklif edilmiştir. İlgilenen firma, kurum ve kuruluşların Özbekistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliği ile uzbekistanemb@gmail.
20 Aralık 2017
AB mevzuatının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan TAIEX VE TWINNING kitapçıkları güncellenmiştir.

Ayrıntılı bilgi : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/830/taiex-ve-twinning-kitapciklari-linlerinin-duyurulmasi.
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi için : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6276/iranda-yatirim-imkanlari .
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi için : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6277/nijeryada-yatirim-imkanlari .
27 Ekim 2017
Program ve ayrıntılı bilgi için : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6369/izmir-kuzey-mudurlugu-kosgeb-destek-programlari-bilgilendirme-seminerlerii .
27 Ekim 2017
Ankara Sanayi Odası ve T.C.
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi :http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6426/ozbek-tarafinin-ikili-isbirligi-tesis-etme-teklifi .
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi :http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6427/pamuklu-ve-tekstil-urunleri-kapsaminda-ozbek-tarafinin-ikili-isbirligi-tesis-etme-teklifi .
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6428/deri-ve-ayakkabi-urunleri-kapsaminda-ozbek-tarafinin-ikili-isbirligi-tesis-etme-teklifi .
27 Ekim 2017
KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü’nün ve Gaziantep Ticaret Odası’nın Faydalanıcısı olduğu Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nin;20 – 21 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Sınırdaki Tasarım Uluslararası Sempozyum, Ömer Asım AKSOY Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.
20 - 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Cenani Konağı’nda ise “Sınırdaki Tasarım Sergisi" yapılacaktır.
27 Ekim 2017
Birleşik Krallık merkezli “The Green World Organization” isimli kuruluş tarafından 2017 yılında Dubai’de “The Green World Awards” ödül töreni gerçekleştirilecektir. Çevre koruma alanında çalışan her kişi ve kuruluş ödüle başvuruda bulunabilmektedir. Online başvurular http://www.greenworldawards.com/ adresinden yapılmaktadır. Katılım ücreti 500 Sterlin + %20 KDV olup, son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017’dir.
.
20 Mayıs 2017
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında özellikle;

İnsan veya yük taşımaya mahsus gemiler,Karayolu taşıtları, motorlu taşıtlar, motosikletler,Otomotiv yedek parçalar,Petrol ve petrokimya ürünleri,İlaç, serum, aşı, haşarat ilaçları,Tıpta; cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar,Kozmetik ürünleri, sabun/şampuan ve jel türü ürünler,Ev ve otel tekstili, içi giyim ve dış giyim kıyafetleri,Ayakkabı; deri ve köseleden çantalar ve seyahat eşyaları,Mücevherler,Mobilya,Buzdolabı, dondurucular, aspiratörler, davlumbazla; elektrik, elektronik cihazlar,Baskı ve kopyalama makineleri,Elektrik transformatörleri,Kağıt ve kartonlar,Plastik eşyalar,Demir-çelik ürünleri ve sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların katılımları ile gerçekleştirilecek Güney Panama-Kosta Rika ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların en geç 10 Ağustos 2017 tarihine kadar https://goo.
20 Mayıs 2017
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 22-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uganda ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların en geç 4 Ağustos 2017 tarihine kadar https://bit.ly/2uFhi9r adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı Bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/liste/10/egitim-duyurulari
.
20 Mayıs 2017