e-Arşiv Fatura Uygulaması Nedir?
31 Mayıs 2019

Bu proje, çok sayıda fatura düzenleyen ve bu faturaların ikinci nüshalarını kâğıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin, elektronik ortamda fatura oluşturmalarına, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile getirilen e-Arşiv Fatura Uygulamasına 31/12/2017 tarihi itibariyle kayıtlı özel entegratör sayısı 69’a, e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 11.306‘ya ulaşmıştır.

433 ve 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-Arşiv Fatura Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayımlanmıştır.
2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin, 01/01/2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak, e-arşiv fatura uygulamasına dâhil olmaları sağlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda, e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı ve düzenlenen faturalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

YIL       E-Arşiv Uygulamasından Yararlanan Toplam Mükellef Sayısı (Adet)      Düzenlenen e-Fatura Sayısı (Adet)
  
2015                                            1.915                                                                                           594.842.313
2016                                            6.161                                                                                           1.043.384.973
2017                                            11.306                                                                                         1.236.469.920

Düzenlenen Toplam Fatura Sayısı 2.934.192.641

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: GTİB

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner