Elektronik ÖTV Takip Sistemi (ÖTVBİS Projesi) Nedir?
12 Haziran 2019

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan malların takip edilmesi, mevzuat değişikliklerine uyumun süratli bir şekilde sağlanması, veri ambarının etkin kullanılması, mükellef, ürün veya sektör bazlı etkin bir analiz ve raporlama sisteminin oluşturulması, iade işlemlerinde hem idare hem de mükellefler açısından kolaylık sağlayacak süreçlerin geliştirilmesi, uygulama hafızasının oluşturulması, hataların oluşmadan önlenmesine yönelik mekanizmaların kurulması amaçlarıyla Elektronik ÖTV Takip Sistemi oluşturulmuştur.

Bu sistem ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan malların, imalat ve ithalatından, nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadar ki tüm süreçlerin takip edilebilmesi, cari denetim yapılabilmesi, mükellef ve sektör bazlı raporların alınabilmesi, üst yönetimin politika oluşturma ve karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, kolay erişilebilir hale getirilmesi, iade süreçlerinin daha etkin ve standart hale getirilebilmesi, ÖTV beyan ve iade süreçlerinde kayıp ve kaçağın tespit edilmesi ve engellenmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda açıklanan hedefler doğrultusunda ÖTVBİS kapsamında; “Ürün Takip Modülü” geliştirmeleri yapılmıştır. ÖTV I, II ve III sayılı listelere ilişkin GTİP Kontrol, GTİP Analiz, Dönemsel Analiz Sonuç ekranları ara yüzleri hazırlanmış, menü başlıklarının liste bazında ayrıştırılması sağlanarak modül sorgulamaları taşra birimlerine göre (GİB-VDB/DEF-VDM) alt kırılımlı olarak sorgulanabilir hale getirilmiştir.

Ayrıca, “İade ve Beyanname Kontrol Raporları Modülü” geliştirmelerine devam edilmektedir. 0071 vergi kodundan beyanname veren mükelleflerin beyannamelerinin, oluşturulan kontrol segmentleri aracılığıyla merkezden kontrol edilerek, tespit edilen hata ve uyumsuzlukların ilgili vergi dairesine raporlanmasını sağlayacak bir yapı oluşturularak yazılımsal geliştirmelerin test edilmesi amacıyla; pilot uygulama kapsamına alınan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün kullanımına açılmıştır.

Başkanlığımızca hazırlanan ÖTV İadesi Risk Analizi Projesi ile ÖTV iade listelerinin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınmasıyla, ÖTV iade süreçlerinde vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrollerin elektronik ortamda daha etkin ve daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yazılım çalışmalarına ÖTV iade taleplerinin %93 ünü oluşturan I sayılı Liste kapsamındaki iadelerden başlanılmıştır.

Bu çalışmayla ÖTV iadelerinin, KDV iadelerinde olduğu gibi risk analizi ve otomasyon yazılımları yoluyla, elektronik ortama kademeli olarak taşınması ve bu suretle ÖTV iadelerine ilişkin kontrol ve iade süreçlerinin daha kısa sürede ve daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. ÖTV iadesi talep eden mükelleflerin iadeye esas belgelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda girmesini sağlayacak veri giriş ekranları yapım ve geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri belgeler üzerinden yapılacak kontroller neticesinde hazırlanacak özet bir rapor vergi dairelerinin kullanımına sunulacaktır. Pilot uygulama kapsamına alınan vergi daireleri nezdinde süreçleri test edilen uygulamaya tüm vergi dairelerinin dâhil edilmesi planlanmaktadır.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: GTİB

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner