Gümrük Vergileri I
06 Mayıs 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

İthalat Rejimi

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı tarafından G.T.İ.P.ları bazında yapılan sınıflandırmalar çerçevesinde, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan 6 liste kapsamında tespit edilmiştir.

(I) Sayılı listede, balık ve diğer su ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri hariç tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

(II) Sayılı listede, sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) kapsamında tanınan tavizli vergiler yer almaktadır.

(III) Sayılı listede, işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut Fonu (TKF) miktarları yer almaktadır.

(IV) Sayılı listede balıkçılık ve diğer su ürünlerinin gümrük vergisi oranları ile TKF miktarları yer almaktadır.

(V) Sayılı listede, gümrük vergileri geçici olarak indirilen veya askıya alınan, ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

(VI) Sayılı listede yer alan ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılması kaydıyla yapılacak olan ithalatında gümrük vergisinin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerinin tatbik edileceği hükme bağlanmıştır.

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN’a ait cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50'ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar yükseltebilir. Cumhurbaşkanı ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

İlgili yasanın 1,2,3 ve 4. maddelerinde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Cumhurbaşkanlığınca kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmayan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlayarak Cumhurbaşkanlığına arz eder.

Kaynak: ticaret.gov.tr