HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
13 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Görev MADDE 217 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak,
b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,
c) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
d) Her türlü gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü gider işlemlerine ait mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak,
e) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
f) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
g) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,
ğ) Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
h) Ülkenin finansman politikaları çerçevesinden sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak,
ı) Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek,
i) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomi politikalarını ilgilendiren faaliyetlerine katılım sağlamak,
j) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,
k) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx


Kategoriler

Kobi Gurusu Öner