İŞGEM MEVZUATI NASIL İŞLER? I
18 Nisan 2019

İŞGEM/TEKMER Programı Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2018-10 ve 2018-21 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararları ile kabul edilerek uygulamaya konulan Girişimciliği Geliştirme Destek Programın 23 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili destek programı uygulama esaslarının, KOSGEB Başkanlığı tarafından hazırlandığı ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI İŞGEM/TEKMER PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI NEDİR?

(1) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır. Bu süreçler;
a) Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,
b) İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,
c) İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını kapsar.

(2) İŞGEM; belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.

(3) TEKMER; bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

(4) İŞGEM/TEKMER’in temaları; enerji, yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik, makina, elektrik, elektronik, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme ve benzeri konular olabilir.

(5) KOSGEB tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan İŞGEM ve TEKMER adı kullanım hakkı, Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunanlara verilir.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI’NA NASIL BAŞVURULUR?

(1) İŞGEM kurucusu; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

(2) İŞGEM işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bağlı birlikler ve federasyonlar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.

(3) TEKMER kurucusu; üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir. Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler. 

(4) TEKMER işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.

(5) Kurucu/Kurucular e-devlet üzerinden başvuru yapmak için İŞGEM/TEKMER Yetkilendirme Formu ile lider kurucuyu ve yetki verilen kişi/kişileri belirleyerek ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapar.

(6) İlgili Başkanlık Birimi KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, kurucuyu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB Veri Tabanına kaydeder ve kurucu adına yetki verilen kişi/kişilere bildirir.

(7) Kurucu adına yetki verilen kişi/kişiler, İŞGEM/TEKMER Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurup, eki belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükleyerek başvurusunu onaylar. Başvurunun ilk onaylandığı tarih Program başvuru tarihidir.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI’NA YAPILAN BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

(1) Program başvurusu ilgili Başkanlık Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden incelenir. Uygun bulunan başvuru yerinde inceleme yapılarak ön değerlendirmeye tabi tutulur ve ön değerlendirme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde İŞGEM/TEKMER Ön Değerlendirme Raporu düzenlenir.

(2) Ön değerlendirme sonucu başvuru kurula sevk edilebilir, reddedilebilir ya da başvurunun revize edilmesi istenebilir.

(3) Başvuru ve eklerinde hata ve/veya eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin giderilmesi için süre belirtilerek KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır ve KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru sahibine bildirim yapılır. Bu süre içerisinde gerekçeleriyle birlikte ek süre talep edilmesi halinde talep değerlendirilir ve ek süre verilebilir. Süresi içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanmayan başvurular ilgili Başkanlık Birimi tarafından reddedilir ve KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru sahibine bildirilir.

(4) Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular en fazla 60 gün içerisinde Kurul’a sunulur.

(5) Kurul, başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

(6) Kurul başvurunun, kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini İŞGEM/TEKMER Puanlama Formu ile yapar. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede; kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınır ve değerlendirme sonucunda en az 60 ve üzeri puan alan başvuru kabul edilir. 60 ve üzeri puan alamayan başvuru reddedilir.

(7) Kurul değerlendirmesi sonucu revizyon istenmesi halinde, başvuru revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanır. Süresi içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanmayan başvurular reddedilmiş sayılır.

(8) Kurul kararları İŞGEM/TEKMER Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Karar evrak kaydına alınma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Kurul sekretaryasını yürüten ilgili Başkanlık Birimi tarafından Uygulama Birimine ve başvuru sahibine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden/yazı ile bildirilir.

Kaynak: Resmi Gazete
Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner