İŞGEM MEVZUATI NASIL İŞLER? II
18 Nisan 2019

Kapsam içine giren girişimcilerimiz 5 yıl boyunca aşağıdaki desteklerden yararlanabilecek.

• Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği(%75 destek oranıyla 500.000-TL – Geri Ödemesiz / 1.000.000-TL – Geri Ödemeli),
• Personel Giderleri Desteği(%75 destek oranıyla 1.000.000-TL Geri Ödemesiz),
• Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği, Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği(%75 destek oranıyla 1.000.000-TL Geri Ödemesiz),
• Mobilya Donanım Desteği (%75 destek oranıyla 300.000-TL Geri Ödemesiz)

Peki bu destekleri almanın ön koşulu olan kriterler nelerdir?

İŞGEM Kriterleri Nelerdir?

(1) İŞGEM fiziki yapısı başvuruda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve bağımsız bir yapıda olmalıdır. Tahsis edilecek fiziki yapı; yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanı, işlikler, etkinlik alanı, toplantı odası gibi alanlardan oluşmalıdır.

(2) Yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanı, toplantı odası, etkinlik alanı ile ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım için ayrılmış toplam alan, işliklerin toplam alanından fazla olmamalıdır.

(3) İŞGEM fiziki yapısı en az 20 işlik ve toplamda en az 1.500 m2 kapalı kullanım alanına sahip olmalıdır. İŞGEM’in kuruluş teması nedeniyle daha az işlik ve/veya kapalı kullanım alanının yeterli olması ve bunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde bu şart aranmaz.

(4) İŞGEM fiziki yapısı, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllığına İŞGEM’e bedelsiz tahsis edilmiş veya kiralanmış olmalıdır. Kiralamanın şartları İŞGEM’in gelir-gider dengesini olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.

(5) İŞGEM’de işlik tahsis edilecek işletmenin İŞGEM’de kurulmuş veya İŞGEM’e başvuru yaptığı tarih itibariyle en fazla 1 yaşında olması gerekir. Çapa firmalar için bu şart aranmaz.

(6) Çapa firmalara tahsis edilen işlik alanı, işliklerin toplam alanının en fazla %30'u olabilir.

(7) İŞGEM’de yer alan işletmeler için yer tahsis süresi 5 yıldan uzun olamaz. Çapa firmalar için süre kısıtı yoktur.

(8) İŞGEM doluluk oranı program başlangıç tarihinden itibaren 2 inci yılın sonunda en az %50 olmalı ve sonraki izlemelerde ilgili dönemin son günü itibariyle bu oranın altına düşmemelidir. Doluluk oranı toplam işlik alanı üzerinden hesaplanır.

(9) İŞGEM’e ait stratejik kararları (girişimci/işletme kabulü/mezuniyeti, yönetici değişikliği, personel seçimi veya değişimi vb.) almak üzere en az 3 üyeli İŞGEM İcra Komitesi oluşturulur. İŞGEM İcra Komitesinde ilgili Uygulama Birimi Müdürü tabii üye olup, diğer üyeler ise kurucu olarak başvurabilecek kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(10) İŞGEM İcra Komitesi, yılda en az 2 kez toplanmalı, toplantı kayıtları muhafaza edilmelidir.

(11) İŞGEM yöneticisinin en az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumu mezunu olması ve işletme yöneticiliği/danışmanlığı konularında veya İŞGEM için belirlenen tema/temalar ile ilgili alanlarda en az 5 yıllık iş tecrübesinin bulunması gerekir.

(12) İŞGEM, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla girişimcilerinden/ işletmelerinden alınan kira ve hizmet bedelleri, proje gelirleri, işletmelerle yapılacak girişim ortaklığından elde edilecek gelirler, yerel katkılar, hibeler ve benzeri kaynaklardan gelir elde edebilir. Girişimcilere ve işletmelere yönelik destekleyici hizmetler dışında faaliyet yürütemez.

(13) İşletici kuruluşun program süresinde bilanço kârını dağıtmayacağı; şirket/esas sözleşmesinde veya Genel Kurul/Hissedarlar Kurulu kararlarında yer almalıdır. Ancak İŞGEM fiziki yapısının KOSGEB tarafından tahsis edilmesi durumunda bilanço kârı İŞGEM adı kullanım hakkı devam ettiği sürece dağıtılamaz.

TEKMER Kriterleri Nelerdir?

(1) TEKMER fiziki yapısı başvuruda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve bağımsız bir yapıda olmalıdır. Tahsis edilecek fiziki yapı; yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için ortak çalışma alanı, işlikler, etkinlik alanı, toplantı odası gibi alanlardan oluşmalıdır.

(2) TEKMER için tahsis edilecek fiziki yapı, başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllığına TEKMER’e bedelsiz tahsis edilmiş veya kiralanmış olmalıdır. Kiralamanın şartları TEKMER’in gelir-gider dengesini olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.

(3) TEKMER fiziki yapısı en az 1.000 m2 kapalı kullanım alanına sahip olmalıdır. TEKMER’in kuruluş teması nedeniyle daha az kapalı kullanım alanının yeterli olması ve bunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde bu şart aranmaz.

(4) TEKMER fiziki yapısı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu çerçevesinde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları dâhilinde olmamalıdır. Ancak başvurunun desteklenme kararından sonra, fiziki yapının bulunduğu yerin TGB Bölgesi ilan edilmesi veya bölge sınırlarının değişmesi ile TEKMER’in yeni ilan edilen bölge sınırları içerisinde kalması durumunda bu fıkra hükmü aranmaz.

(5) TEKMER’de işlik tahsis edilecek işletmenin TEKMER’de kurulmuş veya TEKMER’e başvuru yaptığı tarih itibariyle en fazla 3 yaşında olması gerekir. Çapa firmalar için bu şart aranmaz.

(6) Çapa firmalara tahsis edilen işlik alanı, işliklerin toplam alanının en fazla %30'u olabilir.

(7) Girişimciye/işletmeye projesi/iş fikri kapsamında TEKMER’de yer tahsisi yapılır. Çapa firmalar için süre kısıtı yoktur.

(8) TEKMER işlik doluluk oranı program başlangıç tarihinden itibaren 2 inci yılın sonunda en az %50 olmalı ve sonraki izlemelerde ilgili dönemin son günü itibariyle bu oranın altına düşmemelidir. Doluluk oranı toplam işlik alanı üzerinden hesaplanır.

(9) TEKMER’e ait stratejik kararları (girişimci/işletme kabulü/mezuniyeti, yönetici değişikliği, personel seçimi veya değişimi vb.) almak üzere en az 3 üyeli TEKMER İcra Komitesi oluşturulur. TEKMER İcra Komitesinde ilgili Uygulama Birimi Müdürü tabii üye olup, diğer üyeler ise kurucu olarak başvurabilecek kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(10) TEKMER İcra Komitesi, yılda en az 2 kez toplanmalı, toplantı kayıtları muhafaza edilmelidir.

KAYNAK: Resmi Gazete
Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner