JOINT VENTURE Nedir? 4 - 5
25 Aralık 2018
/
Ecem BOZKURT

Uluslararası Ortak Girişimler/3

Ortak Girişimlerde Pozisyonlar
Uluslararası ortak girişimin başarısında önemli bir faktör, çalışanlarının proje hedefleri ve genel hedefleri, bir projedeki çıkarları, proje sonuçlarından beklentileri, bir projeye kişisel katılımın uzun vadeli kariyer beklentileri üzerindeki etkilerini yorumlamadaki mutabakatıdır. Bütün bu konularda önemli farklılıklar olduğunda, büyük olasılıkla çatışmalar başlar.

Uluslararası ortak girişimler farklı işe alım seçeneklerini kullanır. Bunlar aşağıdaki işçi kategorilerini içerebilir:

• Yerel ana şirket tarafından geçici olarak aktarılan çalışanlar;

• Yabancı bir ana şirket tarafından geçici olarak aktarılan çalışanlar;

• Proje esnasında sözleşme kapsamında işe alınan yerel ulusal personel;

• Projenin yapıldığı zamanda sözleşmeye bağlı olarak yabancı bir ana şirketin bulunduğu ülke çalışanları;

• Proje dönemi için sözleşme kapsamında istihdam edilen üçüncü ülke çalışanları.

Çalışanların çıkarlarının farklılaşması, şirkete çeşitli örgütsel ve kültürel değerler getirdikleri için, aralarındaki çatışmaların ortaya çıkmasını tehdit etmektedir. Personel anlaşmalarının ciddiyetle uygulanma şekli, ortak girişimler ile ana şirketler arasındaki ilişkiyi ciddi olarak etkiler.

Uluslararası ortak girişimler için başarı şansı büyük ölçüde ana şirketlerin ve ortak girişimin yönetiminin yarattığı güven atmosferine bağlıdır. Ortak girişim anlaşmasının imzalanmasından önce bile, her iki ana şirket de birlikte plan geliştiren politika ve planlama grupları oluşturmaktadır. Şirketlerin uzmanları, teknolojik ve işletme bilgilerini paylaşırlar. Bir projede çalışmak üzere görevlendirilen personel halka açık etkinliklere katılır. Bu hazırlık çalışması önemlidir.

Ana şirketlerin her biri tarafından atanan ortak girişim yöneticileri, ulusal kültürleri uyumlu olduğunda birlikte çalışabilirler. Yöneticilerin kültürel değerleri, planlama aşamasından sonuçların nihai değerlendirmesine kadar, yönetim sürecinin her aşamasında ortak konular üzerinde anlaşmaya varma yeteneklerini etkiler.
Kararlaştırılacak konular arasında şunlar yer alır: karar alma sürecine bireylerin katılımını arttırmak veya sınırlamak için tasarlanan yapısal öncelikler ve yapı çizelgeleri; yönetim stili; ortak girişim ve ana şirketler arasındaki iletişim sistemi; motivasyon sistemi, ödüller, cezalar; farklı yaş ve cinsiyet grupları arasında yöneticiler, profesyoneller ve sıradan personel arasındaki ilişkiler. Organizasyon kültürünü yönetme planları önemli bir rol oynamaktadır.

Uluslararası ortak bir girişim yaratma projesi, ana şirket kültürünü önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da enternasyonalizm ilişkilerini oluşturabilir. Bu, yönetim personelinin yeni fikir ve teknolojilerden faydalanması, pazar ortamını, potansiyelini vb. anlamalarını genişletmesi durumunda faydalıdır. Ana şirketin yapısı, ortak girişimin ve planlama çalışmasının etkinliklerinden de etkilenebilir. Ortak girişimlerin açtığı fırsatlara etkin bir şekilde cevap verebilmek için şirket yeniden düzenlenmiştir.

Uluslararası yükümlülüklerin şirketler üzerinde, ademi merkeziyete gitmeye zorlanmaları, tecrübe ve bilgi sahibi olmanın örgütsel önceliklere ait olduğu yapıları geliştirmeleri üzerinde bir etkisi vardır. İşlerin sayısı azaltılarak yapısal bağımlılık basitleştirilmiştir. Her türlü iletişimin etkinliğinin ve bilginin güvenilirliğinin arttırılması, organizasyon ve yönetim kalitesindeki genel iyileşmenin ve hem ana şirketlerin hem de uluslararası ortak girişimin rekabet gücünün artmasındaki temel koşullardan biri haline gelmektedir.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner