KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
11 Nisan 2019

2019-01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital teknolojilerden yararlanmasını hedefleyen bu çağrıda uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler çağrının kapsamı dışındadır.

Proje Başvuru Tarihleri
04 Mart – 02 Mayıs 2019

Başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uygun Proje Konuları

• Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
• İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
• İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
• İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
• Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
• İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Başvuru Koşulları
1. Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre;

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
61 Telekomünikasyon
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

2. Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler.

3. Diğer Başvuru Koşulları

• Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017- 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletmenin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.
 • Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır.
 - Kamu destekli projede; ilgili kurumun yazısındaki proje tamamlanma tarihi,
-Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) sonuçlandırılan ürün / yazılımda; TGB yönetici şirketi tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu raporun tarihi veya bölge içerisinde yatırımı için verilen yatırım izni tarihi, esas alınır. Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılan ürün / yazılımda; başvuru sahibinin Ar-Ge Merkezi Belgesinin var olması yeterlidir.
- Tüm belge türleri başvuru sahibi işletmeye ait olmalıdır. Herhangi bir isim altında devredilen belgeler kabul edilmez.
 - “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen 6 dijital teknolojiden, “entegre çalışmak kaydıyla” birkaçı seçilmişse, en az birinin yukarıda belirtilen şartı sağlaması yeterlidir.
- Tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili herhangi bir iş paketi içeren projelerde kamu destekli proje olma, TGB ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olmaya dair belgeler aranmaz.

4. Diğer Hususlar

Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada KOSGEB tarafından reddedilebilecektir.

Çağrı Bütçesi
100.000.000 TL

• KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
• Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
• Başvuru sayıları dikkate alınarak gerekli görüldüğünde iller bazında kota ve sıralama uygulaması KOSGEB tarafından yapılabilecektir.

Başvuru İşlemleri ve Yeri

• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.
(* Başvuru aşamasında 2017 KOBİ Beyannamesi yeterli olmakla birlikte, ilerleyen süreçte işlemlerin sürdürülebilmesi için en geç 1 Mayıs 2019’a kadar 2018 KOBİ Beyannamesinin KOBİ Bilgi Sisteminden doldurulması gerekmektedir.)
• Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç- zaman planına ilişkin değişiklikler dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Detaylı Bilgi: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2019_01/01_2019.01_Proje_Teklif_Cagrisi....