KOBİler ve Konkordato Müzakereleri
21 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Konkordato, İcra ve İflas kanununda düzenlenen alacaklı kişileri koruyan bir müessesedir. İcra ve İflas kanununda yapılan değişiklikler ile iflasın ertelenmesi hükümleri kaldırılarak konkordato hükümleri daha geniş düzenlenmiştir.
 
Konkordato ile amaçlanan; vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen ancak iflas etmek istemeyen borçlunun mali durumunu düzeltmek ve alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır. Konkordato süreci ile borçlu taraf ile alacaklı taraf arasında bir yapılandırma sözleşmesi yapılarak aralarındaki borç ilişkisi yeniden revize edilir.
 
Konkordato projesine uygun olarak davranan borçlu borcundan tamamen kurtularak bir sonraki aşama olan iflasın gerçekleşmemesini sağlayabilir. Bu kapsamda konkordato tacir sıfatlı borçlunun ticari hayatını idame ettirmesini sağlayarak, bozulan mali durumunu düzeltmesi için kendisine sağlanan bir fırsattır. Bu süreç konkordato komiseri tarafından yönetilmektedir.
 
İcra ve İflas Kanunumuzda konkordato üç farklı şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato şeklindedir. Bir borçlunun birden çok alacaklısı olması durumunda alacaklıların yarısının konkordato sürecini kabul etmesi ve bu alacaklıların alacaklarının toplamı, tüm alacakların 2/3'lük kısmını oluşturması şartı aranmaktadır.
 
Konkordatonun Amacı
 
Konkordato ticaret sektörü ile ilişkili bir terimdir. Borçlu bir tacirin vadesi gelen borçlarını ödememesi onu icra ve iflas takibi ile karşı karşıya bırakacaktır. İflası bir bütün olarak incelediğimizde borçlu tacirin ticari hayatını sonlandıran ve ekonomik olarak batıran bir düzenlemedir.
 
Oysa konkordato iflasın aksine sektörel anlamda ekonomik ve ticari ilişkilerin iyileştirilmesini amaçlayan bir düzenlemedir. Burada borçluya adeta yeniden bir şans verilerek ekonomik durumunu düzeltmesi ve borçlarını ödeyebilmesi için yapılandırma projesine muhatap tutulur.
 
Konkordatonun İşleyişi 
 
Borçlunun Asliye Ticaret Mahkemesine bir dilekçe ile konkordato talebinde bulunması ile süreç başlar. Alacaklı da konkordato talebinde bulunabilecektir. Başvuru dilekçesinde bulunması gerekenler; ön konkordato projesi, malvarlığını gösterir belge, alacaklara ilişkin tablo, finansal analiz raporu ve ödeme yapılacak tutarlara ilişkin belgedir.
 
Asliye Ticaret Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirir ve uygun bulursa öncelikle 3 aylık geçici mühlet verir ve geçici konkordato komiseri tayin eder. Konkordato komiseri sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için atanır ve ihtiyaç duyulması halinde sayısı üçe çıkartılabilir ve ayrıca 3 ay olarak belirlenen süre 2 ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde konkordato komiseri tarafından rapor hazırlanır ve mahkemeye sunulur.
 
Konkordato komiserinin hazırladığı raporu değerlendiren mahkeme eğer olumlu bulursa kesin süre verir ve bu kesin süre içinde komiser artık konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri yapacaktır. Borçlu bu duruma uygun hareket ederek borçlarını sonlandırabileceği gibi bu sürece aykırı hareket ederse konkordato müzakereleri sonlandırabilecektir.