KOBİlerin Ödediği Vergiler
11 Nisan 2019

1) Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir ve gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:

• Ticari kazançlar
• Zirai kazançlar
• Ücretler
• Serbest meslek kazançları
• Gayrimenkul sermaye iratları
• Menkul sermaye iratları
• Diğer kazanç ve iratlar

2) Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

3) Katma Değer Vergisi

Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile Kanunun 1. Maddesinde sayılan teslim ve hizmetler KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşmasında kadar yaratılmış olan katma değer verginin konusuna girmektedir.

Güncel KDV Oranları için: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari

4) Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli;
(I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki
malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
(I), (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.

Detaylı Bilgi için: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf

5) Damga Vergisi

Damga Vergisi sözleşmelerden doğan vergilerdir. İki taraflı sözleşmelerde vergiyi her iki taraf ödemekle yükümlüdür. Devletle karşılıklı yapılan sözleşmelerde ise vergiyi KOBİ’ler öder.
Damga Vergisine dahil olan kağıtlar (akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar vs.) ilgili kanun tarafından belirlenmiştir.
Damga Vergisi Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde yazılı tarifelerde yazılı olan, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

6) Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar. Emlak vergisi ödemekle yükümlü kişiler, gayrimenkulünün bulunduğu bölgedeki belediyenin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: http://www.kobi.org.tr/index.php/vergiler/vergi-ceitleri


Kategoriler

Kobi Gurusu Öner