KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ NELERİ İÇERİYOR?
31 Mayıs 2019

Ülkenin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide uyumu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdî veya gayri nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlanmasına yönelik hususları kapsayan bu yönetmelik 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek Unsurları
            MADDE 4 – (1) Banka tarafından işletmelere ve girişimcilere kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin faiz, komisyon ve diğer masraflarına yönelik olarak KOSGEB tarafından bütçe imkânları dâhilinde destek verilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer hususlar, 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenen sektörel ve bölgesel öncelikler de dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belirlenir ve KOSGEB’in banka ile yapacağı protokollerle uygulanır.
            (2) Bu destekten, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan, işletme ve girişimciler yararlanır.
            (3) İşletmelerin ve girişimcilerin Bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. KOSGEB, gerekli gördüğünde otuz gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir.

Çeşitli ve Son Hükümler
            Desteğin kullanımında ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler
            MADDE 5 – (1) Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dâhilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

            (2) Borcun vadesinde ödenmemesi durumundaki haller, bankalarla yapılacak protokollerle düzenlenir.
            Mevcut kredi faiz desteklerinin uygulanması
            GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, KOSGEB tarafından taahhüt edilmiş kredi faiz destekleri ile ilgili işlemler tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.  
            Yürürlük
            MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
            MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: resmigazete.gov.tr

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner