Kurumlar Vergisi - 1
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.


Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu’na göre KOBİ’ler de gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca 5/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 05 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete ’de 30677 sayısı ile yayınlanan KOBİ Rehberliği Teknik Danışmanlık belgesine göre KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında yasal düzenlemelere gidilmişti.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlandıkları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunacak KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların; niteliklerinin ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları kapsayan bu yönetmeliğin amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.


Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır.


Katma Değer Vergisi Kanunu 13/d maddesine göre Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi KOBİ’lere gerekli koşulları sağlamak kaydıyla ilgili belge kapsamında yer alan makine ve teçhizat edinimlerinde Katma Değer Vergisi’nden muafiyet sağlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine (13/d) göre KOBİ’ler maddede açıkça belirtilen cihaz, makineler ile üretimin aşamalarında katkı sunan bütün makineler ve bunların verimliliğini arttıracak/üretim aşamasında katkı sağlayacak tüm eklentileri bu vergi muafiyeti kapsamındadır.


Değerli KOBİ’lerimiz üretime katkı sunarak ülkemizin büyümesine büyük katkı sunuyorlar. KOBİ’lerimiz, kendi haklarına olduğu kadar değerli çalışanlarının haklarına da iki taraflı bir kanun dışı durum yaşanmaması adına vakıf olmalılar.


Safi kurum kazançları, kurumlar vergisi hesaplanırken kullanılan yegâne kalemdir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13.


İşletme paydaşlarının veya işletme yöneticilerinin bireysel ve aile harcamaları gibi işletme giderleri dışında kalan harcamalardan ve işletmeye bir gider kalemi yaratıyor olmasına rağmen işletme sahiplerinin/ortaklarının/yöneticilerinin kusurları sebebiyle kaynaklanan gecikme faizi, tazminat gibi giderler Türk vergi kanununa göre gider olarak gösterilemez ve gider olarak gösterilemediği için vergiden düşülemez. Bu durum, en detaylı biçimiyle Gelir Vergisi Kanunu 41.


Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, KOBİ’lerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmesi, yeni ürün geliştirmesi, yabancı hedef pazarını tanıması ve gerekli iş birliklerini oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bağlı olunan oda, borsa ve birlikler tarafından seyahate çıkarılan KOBİ’lerin teknolojik gelişmeleri yerinde izleyerek sektöre hâkim olma avantajı hedeflenmiştir.


VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU NEDİR?
Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Vergi kaçakçılığı suçu (VUK md.359) işlemiş olurlar.


İşyeri
Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarda işyerinden sayılmaktadır.
10 Nisan 2019


5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.
Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.


Küreselleşme, 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ekonomik eğilimdir.


Pazarlamanın yedi doğrusu, iş dünyasında başarılı olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken farklı ancak birbiriyle ilişkili öğeleri yansıtır. Pazarlama karışımınızın lojistik unsurları için 7 D'yi kaba bir kılavuz olarak kullanın.


Ürün tabanlı pazarlama, müşterilerin mevcut bir şirketin portföyündeki ürünleri aradıklarını ve tüm potansiyel müşterilerin şirketin hangi ürünleri sunduğunu bilmelerini sağlamak için öncelikli olarak farklı olmayan pazarları kullandığını varsayar.
Müşteriye dayalı pazarlama, müşterinin ihtiyaçları, algıları ve firmaya olan değeri ile başlar ve belirli müşterileri kazanmak için pazarlama karışımının tüm öğelerini düzenler.


Sağlıklı bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi, bir iş kurmanın önemli bir parçasıdır. Pazarlama stratejisi, müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve rakipleri de dâhil olmak üzere paydaşlarının ihtiyaç ve isteklerine dayalı olarak belirli pazarlama hedeflerine ulaşmak için şirket kaynaklarının ve taktikleri kullanımını belirler.


Başarı, maddi düzeyde göründüğünden daha fazladır. Bu, hayatımıza anlam ve değer veren duygusal bir deneyimdir.
02 Nisan 2019