7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki konulara ilişkindir.
24 Nisan 2019
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ’de Yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal eden olayların incelenmesinden, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin uygulamasına ilişkin iade/mahsup talepleri hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olduğunu gerekçe olarak gösteren GİB soru işaretlerinin giderilmesi adına bir açıklama yaptı.
18 Nisan 2019
Kapsam içine giren girişimcilerimiz 5 yıl boyunca aşağıdaki desteklerden yararlanabilecek.• Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği(%75 destek oranıyla 500.
18 Nisan 2019
İŞGEM/TEKMER Programı Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2018-10 ve 2018-21 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararları ile kabul edilerek uygulamaya konulan Girişimciliği Geliştirme Destek Programın 23 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili destek programı uygulama esaslarının, KOSGEB Başkanlığı tarafından hazırlandığı ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.
18 Nisan 2019
1) Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir ve gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:• Ticari kazançlar
• Zirai kazançlar
• Ücretler
• Serbest meslek kazançları
• Gayrimenkul sermaye iratları
• Menkul sermaye iratları
• Diğer kazanç ve iratlar2) Kurumlar Vergisi
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.
11 Nisan 2019
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçek usul olarak tanımlanmış kazanç sağlayanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hakkında açıklama yapılmıştır. Beyana göre, 2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart- 25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecektir.
11 Nisan 2019

.KOBİLER İÇİN VERGİ TAKVİMİ (NİSAN 2019).
05 Nisan 2019
Hürriyeti bağlayıcı ceza kavramı pek çok hukuki kavram gibi batı hukuk sisteminden kendi hukuk kültürümüze aldığımız, hükümlünün hapis cezasına çarptırılarak kısıtlanması anlamına gelmektedir.
Vergiyle bağlantılı hürriyeti bağlayıcı cezalar, VUK (Vergi Usul Kanunu) 359.
05 Nisan 2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, KOBİ’lere ticari alacak sigortası sağlayacağını açıklamıştır. Firmaların büyüklüğüne ve satışların vade gününe göre değişebilen bu primler Resmî Gazete ’deki ilgili tebliğde belirlenmiştir.
05 Nisan 2019
1919 yılında Fransa’da kurulan ve günümüzün en büyük örgütüdür. 100’den fazla ülkede binden fazla ticari ortaklara sahiptir.
20 Mart 2019
GTİP Kodu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 12 haneli koda verilen isimdir.
Armonize Sistem (Tarife Cetveli- GTİP) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşan bir sınıflandırma sistemidir.
20 Mart 2019
İngilizce adı “General Agreement on Tariffs and Trade” kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşan GATT, “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması” anlamına gelmektedir.
Uluslararası mali alanda sağlanan iş birliğinin yanı sıra, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi yönünde de benzer bir iş birliğine ihtiyaç duyulması sonucunda, 50 kadar ülkenin temsilcisi tarafından “Uluslararası Ticaret Örgütü” (International Trade Organisation- ITO) adı verilen bir uluslararası örgütün kurulması amaçlanmıştır.
20 Mart 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgelerdir.
Teknolojik Ürün Belgesi; • Teknoloji merkezi işletmelerinde,
• Ar-Ge merkezlerinde,
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
• Rekabet öncesi iş birliği projelerinde
• Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara verilmektedir.
19 Mart 2019
Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğini, 27 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir. Sektörler Konseyi üyeleri, 61 ihracatçı birliğinin delegelerinden oluşan TİM Genel Kurulu'nda, her sektör için sektörün kendi delegeleri tarafından, yine bu delegeler arasından seçilen birer asil üyeden oluşmaktadır.
13 Mart 2019
Türkiye İstatistik Kurumu’nun temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar.
13 Mart 2019
TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti.
13 Mart 2019
KOSGEB, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı misyon edinen bir kamu kuruluşudur.
Girişimcilere yönelik programlarıyla ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktadır.
13 Mart 2019
Ankara Ticaret Odası; Ankara'da pozitif bir iş ortamı ve dinamik bir iş yaşamını teşvik edilmesi amacıyla üyelerinin mesleki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldıran, menfaatlerini etkili biçimde savunan ve onları başarmaya yönlendiren, destekleyen ve geliştiren bir kurumdur.ATO Kalite Politikası
Ankara Ticaret Odası'nın, özel sektörün örgütlü kuruluşları arasındaki kalite politikası;• Yaşamın her boyutunda toplam kalite yaklaşımı içinde, yasalar ile üstlenen görevlerin yanında; ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek,• Ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm kesimlerin çıkarlarını gözeten ve dengeleyen, güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak,• İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve toplam kaliteye inancı güçlü çalışanlar, üyeler ve tüm paydaşlara; süratli, eksiksiz, güler yüzlü, etkin hizmet sunmak,• Hizmetleri gerçekleştirirken ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak temel politikadır.
13 Mart 2019
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.
TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir.
13 Mart 2019
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.
27 Şubat 2019
İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları, Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup Balotaj Komitesince uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.
27 Şubat 2019
BİR ARAYA GETİRİR
Yurtiçi ve yurtdışında her yıl düzenlediği sayısız etkinlik ile üyelerini ilgili ülkelerin üst düzey yetkilileri, diplomatik misyonları, iş dünyası temsilcileri, araştırma kuruluşları ve akademik kurum temsilcileri ile bir araya getirir.
ARKLI PAZARLARIN KAPISINI ARALAR
Farklı pazarlara açılmak isteyen firmalara yeni imkanlar sağlar.
27 Şubat 2019
TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal savunma sanayi kuruluşlarının belirlediği gereksinimleri karşılamak amacıyla, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak üzere, 1972 yılında Güdümlü Araçlar Teknoloji ve Ölçüm Merkezi (GATÖM) adıyla Ankara Beşevler’de kurulmuştur. Adı 1983 yılında Balistik Araştırma Enstitüsü (BAE) olarak değiştirilmiştir.
27 Şubat 2019
Türkiye Cumhuriyetinin 60. Hükümetinin 2008 yılı programında yer alan “Sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişim sağlanması” biçimindeki hedef, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK)-KOBİ Teknik Komitesi tarafından hazırlanan “Tasarım Raporu”ndaki tespitler ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı platformlarda dile getirilen “Tasarım Konseyi” kurulması talepleri ülkemizde tasarım konusunda bir danışma konseyi ihtiyacı olduğunu göstermiştir.
27 Şubat 2019
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından takip edilen ve yürütülen ilgili kanunlarına göre özel hayatın gizliliği, hak ve özgürlükler korunmak amacıyla kişisel verileri işleyen sorumluların yükümlülükleri ve uymaları gereken usulleri düzenler. Veri işleyen sorumlular gerçek veya tüzel kişi olabilir.
27 Şubat 2019
TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.
27 Şubat 2019
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmeleri üretime başladıktan sonra 2 ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolup sicil belgesi alma zorunluluğu vardır.
26 Şubat 2019
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Mesleki eğitim ile istihdam sağlamayı hedef edinerek faaliyetlere başlayan vakıf, Türkiye’nin 13 farklı ilinde 22 eğitim merkezi işletmektedir.
26 Şubat 2019
KOBİAŞ; Sanayi Bakanlığı tarafından KOBİ olarak nitelendirilmiş ve yenilikçi fikirleriyle piyasada rekabet farkını artırmaya yönelik çalışma ve iş planlamalarına sahip olan şirketlere finansal ve yönetsel destek için kurulmuştur. Ülkemizde girişimcilik projeleri ve planlamaların en uygun ve verimli halinin ortaya çıkması için gerekli altyapıyı sağlamaya çalışan KOBİAŞ yatırım için sektör sınırlamasının olmadığını belirtmiştir.
26 Şubat 2019
BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) Projesi kapsamında yer alan 179 hizmete artık e-devlet üzerinden ulaşılabilecek. Dijital Bakanlığa geçiş aşamasında büyük bir adım olan elektronik hizmetler, vatandaşların başvuru işlemlerini kolaylaştırıyor.
28 Ocak 2019
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.İş Birliği Ortaklık Modelleri1.
28 Ocak 2019
Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, Kurumunuzun da desteği ile organize edilen “İhracatçı Birlikleri-11.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ödül töreni 26 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecektir.
25 Ocak 2019
Programın Amacı ve Kapsamı
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.
02 Ocak 2019
Sektörde Deneyim ve Güvenilirlik Kazanmak
Kendi lojistik şirketinizi kurmadan önce, lojistikte çalışarak sektörde deneyim kazanmak akıllıca olacaktır. Böyle bir deneyim, işin iniş ve çıkışlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
28 Aralık 2018
İşletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır.
17 Aralık 2018
Programın Amacı ve GerekçesiDestek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Detaylı Bilgi İçin: ayrıntılar...
15 Kasım 2018
Programın Amacı ve GerekçesiBu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
Yeni Girişimci Desteği
 Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.
15 Kasım 2018
A) Halka Açılma SözlüğüHalka Arz: Çok sayıda yatırımcıya şirkete ortak olmaları amacıyla yapılan çağrı.Halka açılma: Halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılan pay halka arzı.
21 Eylül 2018
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ne iş yapar?
GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. GSYO girişim sermayesi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir.
21 Eylül 2018
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon
Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini,
b) Ajans: Kalkınma ajansını,
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını,
ifade eder.
10 Ağustos 2018
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikro kredi" hizmeti sunmaktadır.
01 Ağustos 2018
VİZYONU NEDİR?
Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile tüm KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini sağlayan, Türkiye için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak.MİSYONU NEDİR?
Başta gelecek vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.
01 Ağustos 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.
31 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile İthalat Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) fonları ile 2002 yılında Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’de Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) kurulmuştur.İlk üç ABİGEM’in başarısı üzerine, Mayıs 2008’de “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmış ve Türkiye genelinde AB fonlarıyla 12 ABİGEM daha kurulmuş olup bu merkezlerin sayısı 15’e çıkmıştır.
26 Temmuz 2018
TARİHÇE
Küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Teskomb 26.08.
26 Temmuz 2018
Türkiye'de 1980’li yılların başından itibaren geleneksel ithal ikameci politikalar bırakılarak dışa açık politikalar izlenmeye başlanmış ve ihracat büyük önem kazanmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci içinde ihracatın desteklenmesi görevi 1987 yılında kurulan Türk Eximbank tarafından üstlenilmiştir.
26 Temmuz 2018
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.
18 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomi Kurulu’nun görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Çalışma Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
1990’ların ortası, yıkılan SSCB’nin ardından Rusya’nın serbest pazar ekonomisi yolunda radikal adımlar attığı, ülkenin çehresinin büyük ölçüde değiştiği yıllardı. Bu dönemde Rusya pazarına ilk ayak basan yabancı müteşebbisler için Türklerin ayrı bir yeri vardı.
29 Haziran 2018
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlidir. Bu amaçla 1986 yılında kurulan DEİK, 11 Eylül 2014’de çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuşmuş, daha da güçlendirilerek “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlenmiştir.
27 Haziran 2018
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), kar amacı gütmeyen bir Akademik Araştırma Konsorsiyumudur. Konsorsiyum ’un amacı ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini belirlemek, bu düzeyin ülkelerin ekonomik gelişmesi ile bağlantısını irdelemek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermektir.
09 Nisan 2018
Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.
05 Ocak 2018
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
II.
05 Ocak 2018
16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.
05 Ocak 2018
E-Devlet: Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. E-Devlet sayesinde devlet vatandaşlarına hizmetlerini en kolay ve en etkin yoldan, hızlı, kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir şekilde yerine getirmesi hedeflenmektedir.
25 Eylül 2017
Bölgesel ve sektörel alanlarda faaliyet gösteren 60 İhracatçı Birliğini, 26 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve ihracatçılara hizmet vermekte olan 13 genel sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir. Sektörler Konseyi üyeleri, 60 İhracatçı Birliğinin delegelerinden oluşan TİM Genel Kurulu'nda, her sektör için sektörün kendi delegeleri tarafından, yine bu delegeler arasından seçilen birer asil üyeden oluşmaktadır.
25 Eylül 2017
“Türkiye'nin Geleceğine Adanmış Bir Kurum..
25 Eylül 2017
Ticaret Sicil Gazetesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 18.05.
25 Eylül 2017
Avrupa Küçük İşletme İttifakı (AKİİ), küçük işletmelere, girişimcilere ve kendi hesabına çalışanlara önem veren ve onları hedeflenen AB savunuculuğu ve profil oluşturma faaliyetleri aracılığıyla temsil eden parti dışı bir siyasi gruptur. ESBA, üye iş grupları için hedefli lobi faaliyetleri geliştirir.
25 Eylül 2017
Findeks, finans sektörünün seni nasıl gördüğünün bir aynasıdır. Findeks’i kullanarak finansal durumunu ve itibarını kontrol altında tutabilir ve daha iyi yönetebilirsin.
25 Eylül 2017
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankası temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. 11 Haziran 1930 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş bulunan Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır.
25 Eylül 2017

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner