Programın Amacı ve Kapsamı
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.
02 Ocak 2019
Sektörde Deneyim ve Güvenilirlik Kazanmak
Kendi lojistik şirketinizi kurmadan önce, lojistikte çalışarak sektörde deneyim kazanmak akıllıca olacaktır. Böyle bir deneyim, işin iniş ve çıkışlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
28 Aralık 2018
İşletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır.
17 Aralık 2018
Programın Amacı ve GerekçesiDestek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Detaylı Bilgi İçin: ayrıntılar...
15 Kasım 2018
Programın Amacı ve GerekçesiBu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.
Yeni Girişimci Desteği
 Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.
15 Kasım 2018
A) Halka Açılma SözlüğüHalka Arz: Çok sayıda yatırımcıya şirkete ortak olmaları amacıyla yapılan çağrı.Halka açılma: Halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılan pay halka arzı.
21 Eylül 2018
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ne iş yapar?
GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. GSYO girişim sermayesi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir.
21 Eylül 2018
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon
Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bölge: EK 1 listede belirtilen Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimini,
b) Ajans: Kalkınma ajansını,
c) Kuruluş kararnamesi: Kalkınma ajanslarının kuruluşuna dair Bakanlar Kurulu kararını,
ifade eder.
10 Ağustos 2018
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için "mikro kredi" hizmeti sunmaktadır.
01 Ağustos 2018
VİZYONU NEDİR?
Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile tüm KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini sağlayan, Türkiye için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak.MİSYONU NEDİR?
Başta gelecek vaad eden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak.
01 Ağustos 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.
31 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile İthalat Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat yapısı ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
31 Temmuz 2018
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) fonları ile 2002 yılında Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’de Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) kurulmuştur.İlk üç ABİGEM’in başarısı üzerine, Mayıs 2008’de “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmış ve Türkiye genelinde AB fonlarıyla 12 ABİGEM daha kurulmuş olup bu merkezlerin sayısı 15’e çıkmıştır.
26 Temmuz 2018
TARİHÇE
Küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Teskomb 26.08.
26 Temmuz 2018
Türkiye'de 1980’li yılların başından itibaren geleneksel ithal ikameci politikalar bırakılarak dışa açık politikalar izlenmeye başlanmış ve ihracat büyük önem kazanmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci içinde ihracatın desteklenmesi görevi 1987 yılında kurulan Türk Eximbank tarafından üstlenilmiştir.
26 Temmuz 2018
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.
18 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomi Kurulu’nun görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Çalışma Genel Müdürlüğü’nün görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.
13 Temmuz 2018
1990’ların ortası, yıkılan SSCB’nin ardından Rusya’nın serbest pazar ekonomisi yolunda radikal adımlar attığı, ülkenin çehresinin büyük ölçüde değiştiği yıllardı. Bu dönemde Rusya pazarına ilk ayak basan yabancı müteşebbisler için Türklerin ayrı bir yeri vardı.
29 Haziran 2018
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlidir. Bu amaçla 1986 yılında kurulan DEİK, 11 Eylül 2014’de çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuşmuş, daha da güçlendirilerek “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlenmiştir.
27 Haziran 2018
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), kar amacı gütmeyen bir Akademik Araştırma Konsorsiyumudur. Konsorsiyum ’un amacı ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini belirlemek, bu düzeyin ülkelerin ekonomik gelişmesi ile bağlantısını irdelemek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermektir.
09 Nisan 2018
Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.
05 Ocak 2018
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
II.
05 Ocak 2018
16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.
05 Ocak 2018
E-Devlet: Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. E-Devlet sayesinde devlet vatandaşlarına hizmetlerini en kolay ve en etkin yoldan, hızlı, kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir şekilde yerine getirmesi hedeflenmektedir.
25 Eylül 2017
Bölgesel ve sektörel alanlarda faaliyet gösteren 60 İhracatçı Birliğini, 26 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve ihracatçılara hizmet vermekte olan 13 genel sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir. Sektörler Konseyi üyeleri, 60 İhracatçı Birliğinin delegelerinden oluşan TİM Genel Kurulu'nda, her sektör için sektörün kendi delegeleri tarafından, yine bu delegeler arasından seçilen birer asil üyeden oluşmaktadır.
25 Eylül 2017
“Türkiye'nin Geleceğine Adanmış Bir Kurum..
25 Eylül 2017
Ticaret Sicil Gazetesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 18.05.
25 Eylül 2017
Avrupa Küçük İşletme İttifakı (AKİİ), küçük işletmelere, girişimcilere ve kendi hesabına çalışanlara önem veren ve onları hedeflenen AB savunuculuğu ve profil oluşturma faaliyetleri aracılığıyla temsil eden parti dışı bir siyasi gruptur. ESBA, üye iş grupları için hedefli lobi faaliyetleri geliştirir.
25 Eylül 2017
Findeks, finans sektörünün seni nasıl gördüğünün bir aynasıdır. Findeks’i kullanarak finansal durumunu ve itibarını kontrol altında tutabilir ve daha iyi yönetebilirsin.
25 Eylül 2017
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankası temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. 11 Haziran 1930 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş bulunan Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır.
25 Eylül 2017