Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Nedir?
12 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Mükellefler tarafından kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların gelişen teknolojik koşullara uygun hale getirilmesi, bu cihazlar yoluyla gerçekleştirilen satış/ödeme işlemlerine ilişkin bilgilerin online olarak Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılması ve EFT-POS cihazları ve diğer çevre birimlerinin yazar kasaların entegre bir yapıda çalışmasını temin etmek üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz projesi başlatılmıştır.
Projeye ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 ve 2014 yıllarında 426, 427, 435 ve 437 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri; 2015 yılında ise bu Genel Tebliğlerde değişiklik yapan 450, 451, 465 ve 466 Seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. 2016 yılında da yayımlanan 473 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren Kanun kapsamına giren mükelleflerin tamamı YN ÖKC kullanmaya başlamış olacaklardır.

Ayrıca, 30/09/ 2017 tarihinde yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende ticaret veya hizmet ifası ile uğraşan mükelleflerin kullanmak zorunda oldukları Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YNÖKC) ile ilgili olarak, Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin sahibi oldukları eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerine dair esaslar; ÖKC mali bildirim raporlarının, e-arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilme usulü ve gereken şartlar; TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları; ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkânına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 21/12/2017 tarihinde yayımlanan 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 426 ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri güncellenmiş ve yol kenarı otopark işletmeleri ile seyyar banka POS cihazı kullananların dışında kalan mükelleflerin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşuncaya kadar kullanabilme imkânı sağlanmıştır. Anılan Tebliğlerde ayrıca, ÖKC de oluşan mali bilgilerin 01/07/2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine bildirileceği belirtilmiş ve buna dair usul ve şartlar açıklanmıştır.

Uygulamaya ilişkin teknik altyapı çalışmaları ve mevzuat düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlanmış ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, YN ÖKC’lere ilişkin Teknik Kılavuz ve dokümanların güncelleme çalışmaları TÜBİTAK ile birlikte yürütülmeye devam edilmekte olup, tamamlandıkça söz konusu teknik dokümanlar Başkanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Yetkili ÖKC firmalarınca Bakanlığımıza verilen ve TÜBİTAK’ta gerçekleştirilen teknik testleri olumlu sonuçlanan EFT-POS özellikli, basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’lerin onay işlemleri tamamlanmış olup bu cihazlar, mükelleflerce kullanılmaya başlanmıştır. Yetkili ÖKC firmalarının diğer onay başvuruları da TÜBİTAK’a intikal ettirilmiş olup teknik testlerin tamamlanmasını müteakip onayları verilecektir.
Konu hakkında Başkanlığımızca, sektör temsilcileri, paydaşlar (Bankalar, BDDK, TÜBİTAK, TSE vb.) ve ilgili kurum ve kuruluşlarla da toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Gerekli görülen hallerde uygulamaya yön verici mevzuat düzenlemeleri yapılmak suretiyle projeye uyum seviyesinin en üst seviyelere çıkartılması amaçlanmaktadır.

Kaynak: GTİB